Logistika na středních školách v roce 2018

Před asi třemi roky jsme sestavili unikátní seznam český středních a vysokých škol, které vyučují logistiku. Tento seznam je populární i dnes, o několik let později, ale zároveň se neustále rozšiřuje, z čehož máme velkou radost. Tak nás napadlo na tento článek navázat tím, že vyzpovídáme ředitele těchto škol, proč se vlastně logistiku rozhodli vyučovat.

Zveřejněno
06
Duben 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Před asi třemi roky jsme sestavili unikátní seznam českých středních a vysokých škol, které vyučují logistiku. Tento seznam je populární i dnes, o několik let později, ale zároveň se neustále rozšiřuje, z čehož máme velkou radost. Tak nás napadlo na tento článek navázat tím, že vyzpovídáme ředitele těchto škol, proč se vlastně logistiku rozhodli vyučovat.

Oslovili jsme zástupce sedmi českých středních škol, které mezi nabízené obory zařadily také logistiku. Zajímalo nás, jak je logistický obor koncipován, jak vidí uplatnění svých absolventů na trhu práce a hlavně, proč si vůbec logistiku do nabídky svých oborů zvolili.

Zatímco pojetí oboru se u jednotlivých škol lehce liší, na důvodu zařazení logistiky se shodují všichni: „Logistika je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví a s rostoucím trendem integrace nových metod a technologií je v tomto odvětví stále více potřeba kvalitních vzdělaných lidí. Logistika je všude kolem nás, prostupuje svět průmyslu i každodenní život, a proto je toto studium pro žáky perspektivním oborem s vysokou uplatnitelností.“

Střední škola Třineckých železáren

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky:

Průmyslový logistik je obor, který byl vytvořen na základě potřeb společnosti Třinecké železárny, a. s., Moravia Steel a.s. a dceřiných společností skupiny TŽ-MS. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Odbornou praxi vykonávají žáci přímo na firemních pracovištích a provozech Třineckých železáren.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

Uplatnění absolventů je velmi pestré. Studenti mohou pracovat v železniční, silniční, lodní, letecké nebo městské hromadné dopravě, stát se dispečery, techniky, logistiky. Mohou dohlížet na bezpečnost v železniční dopravě, mohou plánovat přepravu zboží po silnici, mohou být speditéry a zajišťovat tak servis firmám třeba po celé Evropě. Mohou pracovat v technickohospodářských funkcích, v obchodně-ekonomických funkcích. A samozřejmě mohou dále studovat vysokou školu.

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy např. v oblasti nákupu, výroby, prodeje, dopravy, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů a informací. Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace. Přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení informačních záznamů v programu SAP. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností včetně komunikace ve dvou cizích jazycích. Absolvent dokáže kategorizovat jednotlivé druhy zboží, jejich způsoby balení, přepravy a skladování. Volí nejvhodnější způsob balení, fixace, manipulace, skladování a přepravy zboží. Řeší materiálové toky komplexně s toky informací v zásobovacích, výrobních a distribučních řetězcích. Využívá moderní technologie a informační systémy v oblasti identifikace zboží. Využívá optimalizačních metod při řešení logistických řetězců. Žáci mají odbornou praxi v Třineckých železárnách, a. s.. Připravujeme praxi v zahraničí formou projektu Erasmus+. V nově vybavené učebně zaměřené pro výuku odborných profilových předmětů oboru Průmyslový logistik pracujeme s odbornými softwary, které jsou využívány v TŽ. Metody výuky volíme s ohledem na potřeby žáků. Vyučujeme formou kritického myšlení. Žáci mají k dispozici školní učební texty. Výuky se účastní také odborníci z praxe.

A proč vlastně logistika?

Logistika = umění být o 1krok před ostatními!

Dokáže přivézt zboží z dalekých zemí až k nám domů v obdivuhodně krátkém čase.

Je to dovednost komunikovat, organizovat, pracovat s technologiemi, manipulovat se zásilkami celého světa. Činnost logistika může být vzrušujícím adrenalinem, který střídá pocit z dobře naplánovaného, zorganizovaného logistického procesu.

SOŠ logistických služeb
(Jana Dušejovská, Praha)

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky.

a) Logistiku lze chápat jako plánování a řízení toku zboží, peněz a informací z bodu A do bodu B za předpokladu 5ti S: být na správném místě, ve správný čas, zboží bude ve správném množství a jakosti, za správné peníze a na konci bude stát spokojený zákazník.

b) Během 4 letého studia jsou studenti seznámeni s logistickým řetězcem, který se skládá ze: zásobovací logistiky, výrobní logistiky, skladové logistiky, distribuční logistiky a reverzní logistiky a vazbami mezi nimi.

c) Během studia studenti absolvují měsíční praxi přímo v distribučních centrech nebo ve spedičních firmách, kde mohou uplatnit své teoretické znalosti a vyzkoušet si vše na vlastní kůži.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

1. Disponent zahraničních a tuzemských přeprav
Komunikace s přepravci, plánování tras, komunikace a vyřizování dokumentace s odesílateli.

2. Asistentka vedoucího skladu
Veškerá administrativní práce, tabulky v Excelu – přehledy, zápisy z jednání, dojednávání schůzek s obchodními partnery…

3. Logistik – referent pro import zboží
Logistika námořní dopravy, vyjednávání s dopravci a celními deklaranty, zpracování dokumentů

4. Pracovník expedice
Veškerá agenda týkající se výdeje zboží, koordinace podřízených pracovníků...

5. Skladový operátor
Starost o příjem, výdej a inventuru skladu v systému firmy, ( např. SAP)

6. Pracovník logistiky
Zpracování transportů pro celní sklad

7. Nákupčí – logistik
Dodávky materiálu do výroby, nákup zboží na centrální sklad nebo do maloobchodu

8. Mistrová logistiky
Zajištění přejímky materiálu od dopravce, přes kontrolu a evidenci materiálu

9. Procesní specialista- logistika
Analýza aktuálních procesů v oblasti nákupu a logistiky

10. Asistent zákaznického servisu
Informace o zboží, vyřizování reklamací, komunikace se zákazníky

11. Warehouse manager - vedoucí skladu

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

Naší absolventi se během studia naučí řešit logistické procesy komplexně. Obory nejsou specializované pouze na jednu část logistického řetězce. Odborné vzdělávání je doplněno odbornou praxí u renomovaných firem a nejlepší studenti mají možnost absolvovat odbornou praxi v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Ke zkvalitnění výuky přispívají i pravidelné odborné stáže vyučujících ve firmách a organizování odborných přednášek přímo ve škole.

Jedním z hlavních cílů v oblasti logistiky je naše studenty nadchnout pro tuto práci.

A proč vlastně logistika?

Logistika prostupuje napříč všemi odvětvími. Logistika byla, je a vždy bude, jen se mění technologické procesy. Bez logistiky v dopravě, zásobování, výrobě, obchodě, skladování a zpětné logistice, ale i v běžném životě by nic nefungovalo.

Vyšší odborná škola a Střední škola technická
(Ing. Petra Novotná, Česká Třebová)

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky

Obor Logistika a management je komplexní, multidisciplinární vzdělávací program s teoretickou a praktickou přípravou doplněnou odbornou praxí. Absolvent studiem získá odbornou průpravu v oblasti logistických a dopravních systémů a technologií, hlavně na počítačovém základu. U studentů rozvíjíme a podporujeme jednání na základě vlastního úsudku, schopnost prosazovat svá rozhodnutí, komunikační dovednosti, organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce a vedení lidí.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

Freight Forwarding a Supply Chain, skladování a distribuce, finance a administrativa, sales a marketing.

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

4měsíční souvislá odborná praxe, zdarma Office 365, zdarma CISCO akademie, odborná angličtina, široká nabídka odborných předmětů.

A proč vlastně logistika?

Logistika - zajímavý obor se zajímavou mzdou.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
(Roudnice nad Labem)

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky

Náš obor logistika má základ v ekonomických předmětech. Vycházíme z RVP ekonomika a podnikání. Snažíme se především o to, aby žáci pochopili nejdůležitější vztahy a principy logistiky.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

Absolventi mohou hledat uplatnění ve firmách výrobních i nevýrobních, v e-commerce nebo v logistických centrech, které v současné době prožívají obrovský boom.

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

Je to právě silný ekonomický základ, který dává absolventům i další možnosti uplatnění na trhu práce. Nemusí tedy hledat jen v logistice.

A proč vlastně logistika?

Myslíme si, že logistika je obor s budoucností. I přes postupnou automatizaci bude neustále zájem o odborníky, kteří jsou schopni zastávat pozice, které roboti nenahradí. A to je právě směr naší školy.

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
(České Velenice)

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky

Logistiku vyučujeme jak v denní tak distanční formě studia. A protože jsme škola zaměřená především na dopravu, a to zvláště železniční a silniční, tak se nejvíc věnujeme manipulačním činnostem, skladování, expedici a distribuci zboží a materiálů. Samozřejmě se věnujeme i manipulační technice, identifikaci, ochraně zboží a nutné administrativě během technologických procesů atd.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

V současnosti je velký zájem firem o skladníky a další profese spojené s činností nákupu a zásobování výrobních závodů a distribučních společností. Vzhledem k poloze naší školy na hranici s Rakouskem lze najít uplatnění i v zahraničních firmách.

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s firmami jako je Magna Cartech, Eaton, DHL, České dráhy apod., kde pak nabízí i uplatnění našim absolventům. Samozřejmostí je podpora žáků během studia formou stipendia.

A proč vlastně logistika?

Současná ekonomika i vyvíjené technologie směřují ke koncentraci výroby, skladování i distribuce, a proto hraje kvalitní logistika významnou roli ve snižování nákladů firem. Navíc projekt Průmysl 4.0 umožňuje díky další digitalizaci skokové zvýšení produktivity práce a tím i platů.

Střední škola techniky a služeb,
(Karviná, RNDr. Iva Sandriová)

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky

Slavnostně jsme otevřeli 1. 9. 2017. Je to technický maturitní obor budoucnosti pro chytré a akční chlapce i děvčata s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Žáci budou mluvit 2 světovými jazyky, zajišťujeme zahraniční praxe v projektu Erasmus+, v současné době zajišťujeme možnost rodilého mluvčího ve výuce jazyků.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

Obor je zaměřen na logistické služby, řešení problémů výroby, dopravy, skladování a distribuce ve všech oblastech hospodářství. Absolvent může pracovat jako logistik obalového hospodářství, odborný referent pro průzkum trhu, referent nákupu, plánovač výroby, skladový operátor, dispečer dopravy, referent zákaznického servisu.

O naše žáky je velký zájem, dostáváme nabídky od firem, zatím na vykonávání odborné praxe. Žáci jsou zatím v 1. ročníku, nabídky na zaměstnání ještě neřešíme.

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

Naše škola se zaměřuje na logistiku v průmyslu, jsme především technická škola a tento obor beru jako technický. Máme nadstandartní vybavení školy, kvalifikované učitele, velmi dobrou spolupráci s firmami v oblasti logistiky a se vzdělávacími organizacemi jako je např. Logistická akademie Ostrava a především spolupráci s nejvýznamnějšími odborníky na logistiku v ČR. Navíc velmi dobrou dostupnost, ubytování v Domově mládeže, který je 800 m od školy.

A proč vlastně logistika?

Je to obor budoucnosti, firmy potřebují tyto odborníky, logistika je nevyhnutelná pro budoucnost, šetří peníze a čas, na trhu je odborníků v logistice nedostatek. Věřím, že je to příležitost pro mladé, kteří jsou akční, kteří jsou tvůrčí a komunikativní, kteří se chtějí realizovat.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická
(Opava, Lukáš Rádek, zástupce ředitele)

Představte ve třech větách váš studijní obor logistiky

Logistiku lze na naší škole studovat ve dvou zaměřeních. Obor Logistické a finanční služby se zabývá logistikou převážně v poštovnictví a připravuje žáky pro práci jak na poštách, tak také v dalších finančních institucích, jako jsou banky, spořitelny a pojišťovny. Obor Provoz a ekonomika dopravy se zabývá logistikou dopravy a tokem materiálu a zboží, připravujeme žáky pro práci v dopravních firmách a v řízení skladového hospodářství firem.

Jaké uplatnění mladí logistici v dnešní době získají?

Absolventi Logistických a finančních služeb získají uplatnění u přepážek bank, spořitelen, pojišťoven a pošt, dále v administrativě a managementu těchto firem, také v oblasti elektronického obchodování a e - bankingu. Absolventi Provozu a ekonomiky dopravy se uplatní jako dispečeři dopravy, managementu skladů a v logistice nákupu a skladování. Díky ekonomickým předmětům se mohou uplatnit také v ekonomice a účetnictví obchodních firem.

Jaké jsou výhody studia logistiky právě na vaší škole?

Velkou výhodou studia logistických oborů je velká provázanost studia s praxí, během studia žáci absolvují celkem 2 měsíce ve firmách, které jim poskytnou nejen praktické zkušenosti, ale po absolvování školy i možnost zaměstnaní. Ve třetím ročníku žáci zdarma získají řidičské oprávnění skupiny B. Studium logistiky je pevně spjato s ekonomikou a účetnictvím, které mají žáci po celou dobu studia - najdou tedy i uplatnění ve stejných oblastech, jako absolventi klasických ekonomických škol.

A proč vlastně logistika?

Logistika je jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví a se stoupajícím trendem internetu a elektronického obchodování je stále více potřeba. Logistiku vidíme všude kolem sebe a denně se s ní setkáváme. Logistika nám umožňuje využít správné produkty, ve správné kvalitě a správném množství na správném místě, ve správný čas a za správné náklady. Nezáleží na tom, jestli správným místem bude sklad, obchod, naše domácnost nebo automatická výrobní linka, ani na tom, zda správný produkt bude potravinářský či oděvní výrobek, objednané zboží, díl karosérie nového auta nebo spořící účet.