Logistické informační systémy

V  současné době se snad všichni shodneme, že na informacích stojí veškeré systémy. Od těch politických po technologické. Ale nebylo tak tomu vždy. Nejsou to ani tři dekády, kdy v  logistice nehrál automatizovaný tok informací zdaleka takovou roli, jako hraje dnes. S  rozvojem moderních komunikačních a výpočetních technologií však došlo k  razantním změnám přístupu a tok informací se v  rámci logistiky postavil na úroveň toku materiálu a financí.

Zveřejněno
17
Listopad 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V  současné době se snad všichni shodneme, že na informacích stojí veškeré systémy. Od těch politických po technologické. Ale nebylo tak tomu vždy. Nejsou to ani tři dekády, kdy v  logistice nehrál automatizovaný tok informací zdaleka takovou roli, jako hraje dnes. S  rozvojem moderních komunikačních a výpočetních technologií však došlo k  razantním změnám přístupu a tok informací se v  rámci logistiky postavil na úroveň toku materiálu a financí.

Především rozmach bezdrátové komunikace přispěl k  obrazu integrální logistiky, jak ji známe dnes. Uchovávání a výměna informací na papíře byla časově náročná, omezená a dávala velký prostor pro různé chyby. Až elektronické informační a komunikační systémy přinesly do zpracovávání, uchováváni a distribuce dat pořádek nutný pro to, aby se informace mohly stát nedílnou a hlavní podpůrnou složkou logistických procesů.

Logistické informační systémy (LIS) se ve své podstatě skládají z  několika dílčích systémů, které spojují logistické činnosti a procesy do jednotného dynamického celku. Využití vhodných informačních a komunikačních technologií maximálně zefektivňuje přepravu, řízení zásob, skladové procesy, vyřizování objednávek, manipulaci s  materiálem atd. atd.

Aby mohly logistické informační systémy podporovat vedoucí pracovníky v  jejich rozhodování a plánování, musí splňovat šest základních principů

  1. Dostupnost informací. V  tomto bodě je ještě velký prostor pro zlepšování; mnoho informací pořád ještě zůstává jen na papíře.
  2. Přesnost informací. Informace musí co nejpřesněji odrážet aktuální stav.
  3. Časová aktuálnost informací. Zpoždění aktualizace nesmí přesáhnout dobu, za kterou je možné chybu způsobenou zpožděním napravit!
  4. Flexibilita. LIS musí pružně dodávat data přesně podle specifických požadavků zákazníků.
  5. LIS jsou řízeny událostmi. Musí upozorňovat na jakoukoliv nestandardní situaci, problém nebo výjimečný stav.
  6. Vhodný formát prezentovaných informací. Správné informace musí být prezentovány ve správné struktuře a ve správné posloupnosti.

K  nejdůležitějším prvkům logistických informačních technologií můžeme zařadit:

  •  Systémy automatické identifikace (SAI)
  •  Komunikační standardy (EDI, XML)
  •  Systémy satelitní navigace (GPS, GLONAS, Galileo)
  •  Modifikace síťové komunikace (Internet, Intranet, Extranet)

Řízené zavádění globálních logistických sítí tvoří vysoké komunikační a koordinační nároky. Teprve splnění těchto nároků dává předpoklady pro jejich další intenzivní růst, zvýšení efektivity a tím i konkurenceschopnosti.